Privacy policy

Better safe than sorry!

4EVER49 Media B.V., handelend onder de naam “4EVER49 Radio”, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je ons een contactverzoek stuurt. In een dergelijk geval verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Overige door jou verstrekte informatie

Wij kunnen verder persoonsgegevens verwerken middels cookies maar alleen als je daar toestemming voor gegeven hebt. Zie voor meer informatie de cookie-instellingen.  We verwerken overigens in geen geval bijzondere persoonsgegevens.

Met welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Indien je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, verwerken wij jouw persoonsgegevens om je die nieuwsbrief te sturen. Althans, als je daar toestemming voorgeeft. Die toestemming kun je overigens te allen tijde intrekken.

Indien je contact met ons opneemt, verwerken wij jouw persoonsgegevens om dat contactverzoek te beantwoorden.

Indien je toestemming geeft voor het gebruik van cookies, verwerken we de relevante persoonsgegevens op basis van jouw toestemming, die je overigens te allen tijde weer kunt intrekken.

Op welke wettelijke grondslagen baseren we onze verwerkingen?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • Toestemming in het geval van je inschrijving op de nieuwsbrief
  • Toestemming in het geval van cookies
  • Gerechtvaardigd belang voor het beantwoorden van jouw contactverzoek
  • Voldoen aan wet- en regelgeving indien wij verplicht zijn jouw persoonsgegevens te verwerken

Hoe bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te verwezenlijken waarvoor we de data verkregen hebben.

Als je je inschrijft op onze nieuwsbrief, dan bewaren we jouw persoonsgegevens zolang de door jou gegeven toestemming niet door jou in ingetrokken.

Als je ons een vraag of een contactverzoek stuurt, dan bewaren we jouw persoonsgegevens voor de duur van een jaar in het kader van ons interne kwaliteitssysteem. We kunnen leren van alles wat je ons vertelt. Na dat jaar worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

Als we jouw persoonsgegevens verwerken om vanwege het gebruik van cookies, dan bewaren we die gegevens zo lang jij daar toestemming voor gegeven hebt. Trek je die toestemming in, dan verwijderen we ze.

Delen we jouw persoonsgegevens met derde partijen?

Daar kunnen we kort over zijn: wij verkopen je gegevens niet aan derden. We delen jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dat nodig is om de hierboven beschreven doelen van de verwerkingen te realiseren. We sluiten in dat geval een passende overeenkomst een dergelijke derde partij die namens ons jouw persoonsgegevens verwerkt, en we zorgen ervoor dat het door die derde partij gerealiseerde niveau van beveiliging passend is.

Hoe kun je jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen, verwijderen of ontvangen?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van ons in digitale vorm in te zien, aan te passen, te verwijderen en te ontvangen. Daarnaast heb je het recht om door eventueel gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij je om nadere identificatie vragen.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 (zegge: vier) weken, op je verzoek. Zodra je verzoek is verwerkt, worden de door jou eventueel voor identificatie verstrekte gegevens verwijderd.

Hoe gaan we om met persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar?

We richten ons op 49ers en hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over kinderen onder de 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of iemand dit naar waarheid verklaart. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, en om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, neem dan a.u.b. contact met ons op via [email protected]. Wij zullen deze persoonsgegevens dan direct verwijderen.

Maken we gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van je (persoons)gegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw (persoons)gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan a.u.b. contact op met [email protected].

Hoe zit dat met websites van derde partijen?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die aan onze website zijn gekoppeld of die je naar onze website hebben doorverwezen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat je de websites gebruikt.

Hoe kun je een klacht over ons indienen?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die aan onze website zijn gekoppeld of die je naar onze website hebben doorverwezen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat je de websites gebruikt.

Hoe gaan we om met veranderingen in deze privacyverklaring?

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling deze webpagina geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als ik vragen heb?

Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacyverklaring kun je deze stellen door een e-mail te sturen naar [email protected].

 

0%